Транспорт

Транспортот на производите го вршиме со специјализирани камиони.